مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی: ما امنیت سرمایه گذاری های شما را با وکلای قابل اعتماد، صادق و متخصص در زمینه ی خود که شرکت ما با آن ها همکاری می کند و در تمامی امور پشتیبانی و وکالت شما را انجام می دهند، تامین می کنیم. خدماتی که از شرکت ما دریافت می کنید به شرح ذیل می باشد:

  1. پیگیری مراحل قانونی مربوطه
  2. آماده کردن نمایندگان با توجه به نیاز های شخصی
  3. کمک کردن به مشتری برای جمع آوری و آماده کردن تمامی مدارک لازم
  4. در تمامی موسسات مجاز ترکیه، در تمامی مراحل دریافت اجازه اقامت و شهروندی ترکیه نماینده ی مشتری بودن
  5. پیگیری مراحل دریافت اجازه اقامت و شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک
  6. پرداخت تمامی مالیات ها در حین مراحل دریافت اجازه اقامت و شهروندی ترکیه
  7. محافظت از اطلاعات شخصی مشتری