مشاوره پس از فروش

مشاوره پس از فروش : خدمات پس از فروش ما، با تدارک کامل مدارک پس از امضای قرارداد فروش ملک و ارزیابی ملک تحویل داده شده شروع می شود، با پاسخ دادن به تمامی سوالات شما با اطلاعات بروز ( به ویژه در مورد فروش های از راه دور) و تحویل سند ادامه می یابد. خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشند: 

  1. تحویل به موقع و صحیح ملک و انجام تمامی کنترل های لازمه

  2. تحویل تمامی مدارک لازمه و ترتیب دادن قرار ملاقات ها

  3. اطلاع دادن پس از انجام شدن هر مرحله از طریق ایمیل / تماس تلفنی

  4. تکمیل مراحل ثبت سند، پرداخت عوارض – مالیات و ترتیب دادن قرار ملاقات ها

  5. ارائه خدمات 24 ساعته و 7 روزه به مشتریان